ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

 

           โรงเรียนไตรภพวิทยาเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนอนุบาลเอกชนแห่งแรกของจังหวัดลำปาง  ได้จัดตั้งเมื่อวันที่  2  พฤษภาคม  2504   ตามใบอนุญาตที่ 7/2504  ตั้งอยู่เลขที่ 216  ถนนเจริญประเทศ ตำบลเวียงเหนือ  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง   มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองต่อนโยบายการศึกษาของชาติตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์พุทธศักราช 2497  โดยมี นางสุดใจ สท้านไตรภพ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางสาวสุคนธา  สท้านไตรภพ  เป็นผู้จัดการและครูใหญ่  มี พล.ต.ต.ยรรยง  สท้านไตรภพ  รองจเรตำรวจในสมัยนั้นเป็นที่ปรึกษา  และนางมัลลิกา  สท้านไตรภพ   เป็นครูคนแรก       

 

 

           ปัจจุบันโรงเรียนไตรภพวิทยาเปิดสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยมี นายชาลี  สท้านไตรภพ   เป็นผู้รับใบอนุญาต   นางรัศมีเพ็ญ  ปริปุณนานนท์  เป็นผู้จัดการ นางอรพิน  ศรีสวรรค์  เป็นผู้อำนวยการ  ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ทั้งระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา จากสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
   ตั้งแต่ปีการศึกษา  2543 ถึงปีการศึกษา  2547   ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก   จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน  และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.  เมื่อวันที่  8 10   กันยายน  2547  และได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.  เมื่อวันที่  27 28  ธันวาคม  2550  และวันที่  2  มกราคม  2551 
มีผลการ
ประเมินทั้งระดับปฐมวัย  ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา  เฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก                            

 

ปีการศึกษา  2545  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าเป็นโรงเรียนเครือข่ายนำร่อง การใช้หลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544   และได้เริ่มดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่ทางโรงเรียนได้จัดทำขึ้น ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2545 และในปีการศึกษา 2546  ทางโรงเรียนก็ได้จัดให้มีการปรับหลักสูตรสถานศึกษาใหม่ เป็นหลักสูตรโรงเรียนไตรภพวิทยา  ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  2546 
เพื่อใช้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับช่วงชั้นที่ 1 , 2

ปีการศึกษา 2547  โรงเรียนไตรภพวิทยาเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3  และได้จัดทำหลักสูตรโรงเรียนไตรภพวิทยา  ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2547   เพื่อใช้สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และในปีการศึกษา 2549 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งหนึ่ง ในทุกระดับช่วงชั้น  โดยเน้นการปรับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และปรับปรุงเรื่องของหลักสูตรท้องถิ่น ในปีการศึกษา 2550

            ปีการศึกษา 2553  ทางโรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรโรงเรียนไตรภพวิทยา  พุทธศักราช 2553  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  โดยเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ยึดหลักสูตรท้องถิ่น จากสำนักงานการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1  และจัดทำหลักสูตรโรงเรียนไตรภพวิทยา ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2554  หลังจากได้ปรับคำอธิบายรายวิชาใหม่  ให้กระชับมากกว่าเดิม 

ปีการศึกษา 2554  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์อบรมครูวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  จาก สช. และ สสวท.   และได้รับตราพระราชทาน "โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย" ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ปีการศึกษา 2555  ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์อบรมครูภาษาไทย จาก สช. และ สสวท.

ปัจจุบันมีพื้นที่ 4 ไร่ 3 งาน 11 ตารางวา   มีอาคารเรียน  จำนวน 3 หลัง  71 ห้องเรียน ได้รับอนุญาตบรรจุนักเรียนสูงสุด จำนวน 3,040 คน  อาคารหลังแรก คือ อาคารอนุบาล  เป็นอาคารคอนกรีต 3 ชั้น  จำนวน 15 ห้องเรียน  หลังที่ 2  คือ  อาคารประถม  
เป็นอาคารคอนกรีต 5 ชั้น  จำนวน 25 ห้องเรียน  ปีพ.ศ. 2548  ได้ก่อสร้างอาคารเรียนมัธยม ขึ้นใหม่อีก 1 หลัง  เพื่อรองรับการขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น จำนวน 33 ห้องเรียน  ใช้เป็นห้องเรียน 22 ห้อง   ที่เหลือใช้เป็นห้องประกอบอื่นๆ  เช่น  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้อง Sound Lab  ห้องมัลติมีเดีย   ห้องวิทยาศาสตร์  ห้องสมุด  ห้องดนตรี นาฏศิลป์  และห้องพยาบาล  อาคารประกอบ จำนวน 3 หลัง ได้แก่  อาคารอำนวยการ  2  ชั้น จำนวน 1 หลัง  อาคารเด็กเล็ก  2  ชั้น จำนวน  1 หลัง  และอาคารอเนกประสงค์  สามารถใช้เป็นห้องประชุม และโรงยิมนาสติกได้  สระว่ายน้ำระดับอนุบาล  จำนวน 1 สระ

โรงเรียนได้จัดทำการสอนตั้งแต่ระดับเนอร์สเซอรี่ จำนวน 1  ห้อง  ระดับเตรียมอนุบาล  จำนวน  1  ห้อง  ระดับอนุบาล จำนวน 9  ห้อง  ระดับประถมศึกษา จำนวน 15 ห้อง และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 7 ห้อง  

ลักษณะของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ชื่อ  ชุมชนเจริญประเทศ  ตั้งอยู่บนถนนเจริญประเทศ  ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ถนนนี้อยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำวัง  ซึ่งเป็นแม่น้ำหลักของจังหวัดลำปาง  มีการคมนาคมสะดวก  มีโรงพยาบาลเอกชนชื่อโรงพยาบาลแวนแซนต์วูร์ด ห่างจากโรงเรียนประมาณ  200  เมตร  สถานที่ราชการที่อยู่ใกล้   คือ  องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง  ห่างประมาณ  200  เมตร  วัดในชุมชนมี  3  วัด  คือ  วัดปงสนุก   วัดเกาะวาลุการาม  และวัดศรีบุญโยง ซึ่งห่างจากโรงเรียนประมาณ  500  เมตร  สะดวกต่อการที่โรงเรียนจะนำนักเรียนไปทำกิจกรรมทางศาสนา และวัฒนธรรมที่วัด

ประชาชนที่อยู่ในบริเวณชุมชนนี้   ส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่ตั้งถิ่นฐานมานานจึงยังยึดถือและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง   การประกอบอาชีพของคนส่วนใหญ่  คือ  รับราชการ  และค้าขาย   มีภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนนี้  ได้แก่  การทำขนมจีนแบบโบราณ