ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์     
          โรงเรียนไตรภพวิทยามุ่งจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  คิดดี ทำดี  มีวินัย  มุ่งให้เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย  ดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย  มีสุขนิสัยที่ดี  รู้จักดูแลสุขภาพกายและใจนำไปสู่การดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความสุข  ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ  เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาในระดับสูงต่อไป

ปรัชญา   ความพร้อมพื้นฐาน  เป็นสะพานไปสู่ความสำเร็จ
          ความพร้อมพื้นฐาน  หมายถึง  การจัดเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาตามวุฒิภาวะ  มีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัย และมีความสุข
                เป็นสะพานไปสู่ความสำเร็จ  หมายถึง  นำความรู้และประสบการณ์พื้นฐานที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง  มีความสุข  และประสบความสำเร็จตามวุฒิภาวะ