ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1.  ส่งเสริมและยึดมั่นในสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.  พัฒนาและปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  และมีจิตสำนึกในความเป็นไทย
3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยึดนักเรียนเป็นสำคัญ  โดยพัฒนานักเรียนให้มีทักษะ
4.  ในการใช้ภาษา  การคิดวิเคราะห์  เขียน  และใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้
5.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  ทั้งร่างกายและจิตใจ
6.  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสำนึก  และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
7.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้
8.  จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนตามระบอบประชาธิปไตย
9.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างทั่วถึง  และต่อเนื่อง
10.  จัดและพัฒนาสภาพแวดล้อม  ทรัพยากร  เพื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้

เป้าหมาย
1.  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา            
2.  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.  พัฒนาความรู้ ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
     เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
4.  พัฒนาสุขภาพอนามัยผู้เรียน ครู และบุคลากร
5.  พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทักษะการคิด
6.  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการสื่อสาร
7.  พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
8.  พัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียน
9.  พัฒนาอาคารสถานที่ การจัดสภาพแวดล้อม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
10.  พัฒนาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน