ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา 2555
Book fair

นักเรียนโรงเรียนไตรภพวิทยาได้รับรางวัลจากการแข่งขันในงานสัปดาห์ห้องสมุด “Book fair ครั้งที่ 7”   

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  วันที่  15  มิถุนายน  2555  ที่ผ่านมา

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  จากการแข่งขัน “การเปิดพจนานุกรม” 

เด็กหญิงยุวนาถ  จานแก้ว  ชั้นป.6

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  การแข่งขัน “เล่านิทาน”

เด็กหญิงจิลลาภัทร  ยศบุรุษ  ชั้นป.4

เด็กหญิงสิริภัทร  สมดวง  ชั้นป.5

เด็กหญิงวัทนวิภา  มหาวัน  ชั้นป.6

โดยมีครูมณี  ศิริวัฒน์  ครูนงเยาว์  ผมงาม  ครูแสงดา  ใจกล้า  เป็นครูผู้ควบคุม


Impromptu Speech

นักเรียนโรงเรียนไตรภพวิทยา เข้าร่วมการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)   ซึ่งจัดโดย สพป.ลำปาง เขต ๑  ได้รับรางวัล ดังนี้

ชนะเลิศอันดับที่ ๑  เด็กชายพศวีร์  พรหมฟัง  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

ควบคุมโดย ครูอัจฉรา ปินตาวงศ์

ชนะเลิศอันดับที่ ๒  เด็กหญิงมัทนียา  อุ่นเมือง  ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

ชนะเลิศอันดับที่ ๓  เด็กหญิงสัณฑกานต์  กิตติบรรพชา  ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ควบคุมโดย ครูดรุณี  ม่วงปาน

แข่งทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

เหรียญเงิน  การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงวิชุดา  จันทร์เที่ยง

เด็กหญิงจิราพัชร  นิรันดร์

เด็กหญิงรัญชิดา  บุญเรือง

เหรียญทองแดง  การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงดารณี  พลอยไธสง

เด็กหญิงเกตุวณี  อินต๊ะใจ

เด็กหญิงจิรภัทร  สุ่มแก้ว

ควบคุมโดย ครูภวินท์  บุญคุ้ม

เหรียญทองแดง   โปรแกรมการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงณัฐกานต์   ใจช่วย

เด็กหญิงจารวี   นิรันดร์

เหรียญทองแดง  โปรแกรมการสร้าง Webpage  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายโชติพล  ไฉไลไมตรีมิตร

เด็กชายปรภต   ธาราวรรษ

เหรียญทองแดง  โปรแกรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)

เด็กชายสฤษฏ์พงค์  ไกรวงษ์

เด็กชายกฤตวัย  ไชยรุ่งเรือง

ครูผู้ควบคุม  ครูรัตนา  บุญคุ้ม

แข่งทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เหรียญทอง  การประกวดมารยาทไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

เด็กชายณัฏฐนันท์  สุทน  

เด็กหญิงสลิลทิพย์  สิทธิจู

เหรียญทอง  การประกวดเล่านิทานคุณธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

เด็กหญิงกนกวรรณ  ก๋าใจ

เหรียญทอง  การประกวดเล่านิทานคุณธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

เด็กหญิงวัทนวิภา  มหาวัน

เหรียญทอง  การประกวดมารยาทไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

เด็กชายภูบดินทร์  พิริย์โยธินกุล

เด็กหญิงพรนภัส  ทาจินา

รางวัลที่ 3  การเล่านิทานคุณธรรม  ช่วงชั้นที่ 3

เด็กชายสิงหา  แสนวงศ์คำ   

รางวัลที่ 4  การประกวดมารยาทไทย  ช่วงชั้นที่ 3  

เด็กชายณัฐชนม์  พรหมมินทร์

เด็กหญิงรัชนีกร  สามสี

แข่งทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง สาระภาษาต่างประเทศ

เหรียญทอง  การแข่งขันละครภาษาอังกฤษ   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายพศวีร์  พรหมพัง

เด็กหญิงวรรณพร  หุตะโกวิท

เด็กชายวีรนัท  ขัดศิริ  

เด็กหญิงประภัสสร  อินทราวุธ 

เด็กชายออมสิน  อุตส่าห์เงี้ยว 

ควบคุมโดย  ครูอัจฉรา  ปินตาวงศ์

แข่งทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง สาระภาษาไทย
เหรียญทอง  การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กชายณัฐชนม์   พรหมมินทร์ 
เด็กหญิงพฤกษา  พรมฟัง  
เด็กหญิงศุจีภรณ์  ศรีวิวรรณ์ 
ควบคุมโดย  ครูชนิตร์นันท์  เพ็ชรรัตน์

เหรียญทอง  การแข่งขันมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กชายณัฐชนม์   พรหมมินทร์  
เด็กหญิงรัชนีกร   สามสี    
ควบคุมโดย  ครูเบญจา  เอมอิ่ม

เหรียญทอง  การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กชายสิงหา   แสนวงศ์คำ 
ควบคุมโดย ครูสุหทัย  จำปา
แข่งทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง สาระคณิตศาสตร์

เหรียญทอง การแข่งขันโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ (GSP)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายธีรเจต  เสียงเพราะ

เด็กชายจีรวัฒน์  สุนทรเมือง

ควบคุมโดย  ครูวิภา  วีระเดช   ครูสถิตย์   ดวงตั้ง

แข่งทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง สาระศิลปะ

เหรียญทองอันดับ 1  การแข่งขันรำวงมาตรฐาน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายทิพกร  เตชะธิ

เด็กชายจักรพรรดิ  ใจสีมา

เด็กชายธนธัช  อัศวรัตนากร

เด็กชายสฤษฎ์พงศ์  ไกรวงษ์

เด็กชายศุภกร  มณีรัตน์

เด็กหญิงชนัดดา  ธุมาศิลป์

เด็กหญิงไพรริน  ปรางศรี

เด็กหญิงจารวี  นิรันดร์

เด็กหญิงฐิติกานต์  อินนวล

เด็กหญิงรสลิน  ตันสุวรรณวงศ์

ควบคุมโดย  ครูสุนันทา  สุวีระ               

เหรียญทองอันดับ 3   การแข่งขันรำวงมาตรฐาน  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายกฤตธรรม์  ธรรมลังกา

เด็กชายพงศธร  อินธรรม

เด็กชายติณณภพ  บุญอินทร์

เด็กชายณธกร  ชัยมงคล

เด็กชายปฏิภาณ  ปัญญาภู

เด็กหญิงปริยากร  ธรรมเมือง

เด็กหญิงรุ่งทิวา  พรมแก้วงาม

เด็กหญิงณัฐฐิกา  ธรรมจักร์

เด็กหญิงปาณิสรา  คำจำปา

เด็กหญิงสิริภัทร  สมดวง

ควบคุมโดย  ครูสุนันทา  สุวีระ

เหรียญทอง  การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงพฤกษา  พรมฟัง 

เหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพระบายสี (อาเซียน)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงจิรภัทร  สุ่มแก้ว 

เหรียญเงิน  การแข่งขันวาดภาพลายเส้น  (ผลไม้)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงศิรินภา  น้อยปลูก 

เหรียญทองแดง  การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด  (ชีวิตกับธรรมชาติ)  
      ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงเกตุวณี  อินต๊ะใจ 
เด็กหญิงดารุณี  พลอยไธสง   

ควบคุมโดย  ครูภวินท์  บุญคุ้ม


งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์”  ระหว่าง 16-17 ส.ค. 55  จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จาก  33 ทีม ของภาคเหนือตอนบน

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย      

เด็กหญิงชนาภา   ฟุ้งกิตติ   เด็กหญิงเกวลิน   สุวรรณสม   เด็กหญิงสุภาสินี   วิเศษคุปต์  

ควบคุมโดย  ครูวนาพรรณ  ทวีรัตนสุวรรณ   ครูจริยา  สมศรีษา  ครูสุธินี  ต๊ะแสง  

ครูบงกช  ใจกล้า   คุณอนุพงษ์  ฟุ้งกิตติ  


รางวัลชมเชย อันดับ 1 ใน 5  จาก  33 ทีม ของภาคเหนือตอนบน   

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

เด็กหญิงสุชานันท์   ภักดีบุรี  เด็กหญิงอรุณรัตน์  สุแก่นจันทร์ เด็กหญิงธนัชชา  เคี่ยนปุ้น   

ควบคุมโดย  ครูวนาพรรณ  ทวีรัตนสุวรรณ   ครูจริยา  สมศรีษา  ครูสุธินี  ต๊ะแสง  

ครูบงกช  ใจกล้า   คุณอนุพงษ์  ฟุ้งกิตติ 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นักเรียนไตรภพวิทยาเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

วันที่  9 – 10  สิงหาคม  2555   ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ชนะเลิศอันดับ 1   เหรียญทอง

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงชนาภา   ฟุ้งกิตติ  เด็กหญิงเกวริน  สุวรรณสม

เด็กหญิงสุภาสินี  วิเศษคุปต์

ครูผู้ควบคุม  ครูวนาพรรณ   ทวีรัตนสุวรรณ   ครูสุธินี   ต๊ะแสง

การแสดงทางวิทยาศาสตร์  (Science Show)   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงสุชานันท์   ภักดีบุรี   เด็กหญิงอรุณรัตน์   สุแก่นจันทร์

เด็กหญิงธนัชชา   เคี่ยนปุ้น

ครูผู้ควบคุม  ครูวนาพรรณ   ทวีรัตนสุวรรณ   ครูจริยา  สมศรีษา

รองชนะเลิศอันดับ  ๒   เหรียญเงิน

กิจกรรมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงฐิติยา  มะโนวัง     เด็กชายธีรเจต   เสียงเพราะ

ครูผู้ควบคุม  ครูสถิตย์    ดวงตั้ง

กิจกรรมการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประศึกษาตอนปลาย    

เด็กชายอนุรักษ์   บุญมาวงค์     เด็กชายปฏิภาณ   ปัญญาทู

เด็กชายพิชชากร   แร่เพชร        เด็กชายจักริน   กัณฑศิลป์

เด็กชายสรวิชญ์   ยะคำ             เด็กชายภฤศ  สายามระ

เด็กหญิงมัณฑนา  เกิดผล         เด็กหญิงจิลลาภัทร  ยศบุรุษ

เด็กหญิงวรรณิสา  หล้าพุฒิ       เด็กหญิงพิมชนก  หลวงชัยสินธุ์

ครูผู้ควบคุม  ครูพรทิพย์   อุตรัตน์   ครูแสงดา  ใจกล้า                        

กิจกรรมการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

เด็กชายออมสิน    อุตส่าห์เงี้ยว   เด็กชายพศวีร์    พรหมพัง

เด็กชายณํฐชนม์    พรหมฟัง        เด็กชายภูขวัญ     คำวงค์

เด็กชายธนวัช     อัศวรัตนากร      เด็กชายทิพกร    เตชะธิ

เด็กชายจารวี     นิรันดร์                เด็กหญิงวรรณพร    หุตะโกวิท

เด็กหญิงรัชนีกร   สมศรี                เด็กหญิงไพรริน    ปรางศรี

เด็กหญิงชลธิชา    มณีวรรณ        เด็กหญิงฐิติกานต์   อินนวล

                    ครูผู้ควบคุม  ครูสุนันทา   สุวีระ     ครูอัจฉรา    ปินตาวงค์

กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Access

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายกฤตวัย   ไชยรุ่งเรือง

                    ครูผู้ควบคุม  ครูรัตนา   บุญคุ้ม

รางวัลชมเชย

กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมบนเว็บ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายปรภต       ธาราวรรษ

ครูผู้ควบคุม  ครูรัตนา   บุญคุ้ม

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ที่สพป.เขต1

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2555  วันที่ 25 – 26  กรกฎาคม  2555   ณ  สพป.ลำปาง เขต 1


ชนะเลิศอันดับ 1

กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์  (Science Show)  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงชนาภา   ฟุ้งกิตติ  เด็กหญิงเกวลิน  สุวรรณสม  เด็กหญิงสุภาสินี  วิเศษคุปต์

ผู้ควบคุม  ครูวนาพรรณ  ทวีรัตนสุวรรณ  ครูจริยา  สมศรีษา  ครูสุธินี  ต๊ะแสง  

ครูบงกช  ใจกล้า  คุณอนุพงศ์  ฟุ้งกิตติ


รองชนะเลิศอันดับ 1

กิจกรรมการแข่งวาดภาพการ์ตูน  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

          เด็กหญิงนรภัทร        จำเริญนุสิทธิ์

กิจกรรมการแข่งวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

           เด็กหญิงปริยากร       ธรรมเมือง

ผู้ควบคุม  ครูบงกช   ใจกล้า


รองชนะเลิศอันดับ 2  

กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายภูพัฒน์          บุญมาปลูก

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา      พรหมจรรย์

ผู้ควบคุม  คุณครูมณี   ศิริวัฒน์   คุณครูปราณี  ขวัญกล่ำ