ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คติพจน์ / คำขวัญ

คติพจน์    คิดดี  ทำดี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา

คิดดี   หมายถึง   คิดอย่างมีเหตุผลในเชิงสร้างสรรค์  เพื่อพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าต่อตนเองและสังคม          

ทำดี   หมายถึง   ปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีงาม  รู้ภาระ รู้หน้าที่  มีคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม

         มีวินัย  หมายถึง  ยึดมั่นในกฎ  ระเบียบแบบแผน และข้อบังคับของสังคม  ปฏิบัติตนอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม  เพื่ออยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข

         ใฝ่ศึกษา   หมายถึง   มีความกระตือรือร้น  สนใจ  คิดค้น  แสวงหาความรู้ด้านต่างๆ 


คำขวัญ    “สุขกาย  สุขใจ  ในไตรภพวิทยา

       หมายถึง   การจัดสภาพแวดล้อม  สะอาด  ปลอดภัย  ร่มรื่น  เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความรักสามัคคี  มีอิสระในการคิด การกระทำ  และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งกายและใจ