ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับ2-ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่2561
กิจกรรมเดินทางไกล
ลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับ 2และลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
..........11 ม.ค. 62 โรงเรียนไตรภพวิทยา จัดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับ 2 (ป.4-6) และลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ (ม.1-3) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์รัศมีเพ็ญ ปริปุณนานนท์ ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนไตรภพวิทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ และกล่าวให้โอวาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกปฏิบัติประจำฐานเรียนรู้และฝึกทักษะชีวิตให้มีระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะ มีความรักความผูกพัน ความสามัคคีในหมู่คณะ 
..........และทางโรงเรียนไตรภพวิทยาต้องขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยสว่างนครลำปาง ที่ได้มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การทำ CPR การโทรแจ้งหมายเลขอุบัติเหตุฉุกเฉิน1669 ทำให้นักเรียนได้รับความรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2562,09:58   อ่าน 1478 ครั้ง