ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์รัศมีเพ็ญ ปริปุณนานนท์
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการโรงเรียนไตรภพวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 มกราคม 2508 จนถึงปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมนูญ สท้านไตรภพ
ตำแหน่ง : รองผู้จัดการโรงเรียนไตรภพวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤษภาคม 2553 จนถึงปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางอรพิน ศรีสวรรค์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรภพวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 เมษายน 2544 จนถึงปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเสาวรส กล้าผจญ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤษภาคม 2544 จนถึงปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางณัฐจรี เจียรพงษ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมณี ศิริวัฒน์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายชิต ทัศบุตร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจกรรม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :