ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2563
“เดินทางไกล” ลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับ 2 และลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และ “สนุกสนาน ในกิจกรรมเข้าปร

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 62 ที่ผ่านมา....โรงเรียนไตรภพวิทยา จัดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับ 2 (ป.4-6)  และลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ (ม.1-3) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อรพิน  ศรีสวรรค์ ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือโรงเรียนไตรภพวิทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ และกล่าวให้โอวาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกปฏิบัติประจำฐานเรียนรู้และฝึกทักษะชีวิตให้มีระเบียบวินัย  คุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะ มีความรักความผูกพัน ความสามัคคีในหมู่คณะ

 

 

 

โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2562,09:19   อ่าน 136 ครั้ง