ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สร้างสรรค์ผลงาน
รับรางวัลผ่านการประเมิน ตามเกณฑ์การยกย่องสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ระดับ

#ไตรภพเนอร์สเซอรี่ระดับดีเยี่ยม

..........โรงเรียนไตรพวิทยา ระดับปฐมวัย ได้รับรางวัลผ่านการประเมิน ตามเกณฑ์การยกย่องสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ระดับ "ดีเยี่ยม" ตามกฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก พ.ศ. 2549 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง

โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2561,00:00   อ่าน 538 ครั้ง