ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อบรม/สัมมนา
คณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชน 2561 (อ่าน 240) 01 ส.ค. 61
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 295) 13 มิ.ย. 61
อบรม STEM Education ประถมต้น 2561 (อ่าน 285) 11 มิ.ย. 61
โครงการโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวสถิรคุณ (อ่าน 358) 15 พ.ค. 61
อบรมพัฒนาครูตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ประจำปี 2560 (อ่าน 526) 14 มิ.ย. 60
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 490) 14 มิ.ย. 60
คุณครูโรงเรียนไตรภพวิทยา อบรมโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 2560 (อ่าน 509) 23 พ.ค. 60
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 581) 19 ก.ย. 59
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 762) 10 มิ.ย. 59
อบรมพัฒนาบุคลากร การจัดการเรียนการสอนแบบ Brain Based Learning (BBL) 2559 (อ่าน 676) 10 มิ.ย. 59
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านสะเต็มศึกษา (STEM Education) 2559 (อ่าน 988) 09 มิ.ย. 59
อบรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (อ่าน 636) 09 มี.ค. 59
การอบรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนไตรภพวิทยา "งานได้ผล คนเป็นสุข" (อ่าน 763) 04 พ.ย. 58
การอบรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนไตรภพวิทยา "พลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี" (อ่าน 688) 04 พ.ย. 58
คณะกรรมการประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก (อ่าน 690) 06 ต.ค. 58
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต1 ตรวจประเมินคุณภาพภายใน วันที่ 10-11 สิงหาคม 2558 (อ่าน 667) 10 ส.ค. 58
คณะครูร่วมอบรม (STEM Education) (อ่าน 752) 30 มิ.ย. 58
เจ้าหน้าที่ สช.ตรวจติดตามศูนย์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ.ลำปาง 9 กันยายน 2557 (อ่าน 822) 09 ก.ย. 57
วิทยากรอบรมหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (อ่าน 1181) 15 พ.ย. 55
ผู้บริหารและคณะครูอบรมการใช้ Tablet (อ่าน 1226) 15 ต.ค. 55
อบรมโครงการเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย (อ่าน 1166) 12 ก.ย. 55
อบรมพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเอกชน (อ่าน 1767) 12 ก.ย. 55