ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายชาลี สท้านไตรภพ
ผู้รับใบอนุญาต

นางรัศมีเพ็ญ ปริปุณนานนท์
ผู้จัดการโรงเรียนไตรภพวิทยา

นายธรรมนูญ สท้านไตรภพ
รองผู้จัดการโรงเรียนไตรภพวิทยา

นางอรพิน ศรีสวรรค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรภพวิทยา

นางสาวเสาวรส กล้าผจญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนไตรภพวิทยา

นางสาวมณี ศิริวัฒน์
หัวหน้างานบริหารวิชาการระดับประถมศึกษา

นายชิต ทัศบุตร
หัวหน้างานบริหารวิชาการระดับมัธยมศึกษา

นางกุลธิดา กาวิละ
หัวหน้างานบริหารวิชาการระดับอนุบาล

นางพรทิพย์ อุตรัตน์
หัวหน้างานบริหารบุคลากร

นางสาวสิริลักษณ์ เพียรพิจารณ์
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ

นางสาวเสาวรส กล้าผจญ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นายสมพล ธูปบูชา
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษา