ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางรัศมีเพ็ญ ปริปุณนานนท์
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียนไตรภพวิทยา

นายธรรมนูญ สท้านไตรภพ
รองผู้จัดการโรงเรียนไตรภพวิทยา

นางอรพิน ศรีสวรรค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรภพวิทยา

นางสาวเสาวรส กล้าผจญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนไตรภพวิทยา

นางณัฐจรี เจียรพงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนไตรภพวิทยา

นางสาวมณี ศิริวัฒน์
หัวหน้างานบริหารวิชาการระดับประถมศึกษา

นายชิต ทัศบุตร
หัวหน้างานบริหารวิชาการระดับมัธยมศึกษา

นางกุลธิดา กาวิละ
หัวหน้างานบริหารวิชาการระดับอนุบาล

นางพรทิพย์ อุตรัตน์
หัวหน้างานบริหารบุคลากร