ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางรัศมีเพ็ญ ปริปุณนานนท์
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียนไตรภพวิทยา

นายธรรมนูญ สท้านไตรภพ
รองผู้จัดการ

นางอรพิน ศรีสวรรค์
ผู้อำนวยการ

นางสาวเสาวรส กล้าผจญ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางณัฐจรี เจียรพงษ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ

นางสาวมณี ศิริวัฒน์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ/หัวหน้าระดับประถมศึกษา

นายชิต ทัศบุตร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจกรรม/หัวหน้าระดับมัธยมศึกษา

นางสาวกุลธิดา กาวิละ
หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้ช่วยฝ่ายอำนวยการ

นางเกษราภรณ์ ขัดเดชา
ผู้ช่วยฝ่ายอำนวยการ

นางพรทิพย์ อุตรัตน์
ฝ่ายบุคลากร/ผู้ช่วยฝ่ายบริหารทั่วไป

นายเอกราช มีเพียร
ผู้ช่วยฝ่ายบริหารทั่วไป

นางดรุณี ม่วงปาน
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ

นางสาวมณีเนตร เขียวอินต๊ะ
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ

นางสนธยา วุฒิศรี
ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรม

นายศรัณย์ภัทร บัวตูม
ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรม