ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับอนุบาล

นางสาวนัดดา สิงห์ศรี
ครูประจำชั้นเนอร์สเซอรี

นางสุจินต์ ณ ลำปาง
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล

นางเจริญศรี ขุนวิเศษ
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางกรองทิพย์ ยอดศิริ
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางผ่องศรี นิ่มละมูล
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสาวปริศนา กันทะวงศ์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางวันเพ็ญ แสนกันคำ
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวอรุณี เครือแดง
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสมพร แย้มวจี
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางอาภรณ์ สิงหฤกษ์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/2

นางสาวลัดดาวัลย์ สุพันธ์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/3

นางดวงใจ แสนไชยรัง
ครูผู้ช่วย

นางพรพิศ วงศ์สุรินทร์
ครูผู้ช่วย

นางวิศวาพร เทเพนทร์
ครูผู้ช่วย

นางสายฝน ต้อขัดคำ
ครูผู้ช่วย

นางกรุณา สอนทำ
ครูผู้ช่วย

นางรัชนีวรรณ สุนทรโรจน์
ครูผู้ช่วย

นางสุชีรา มานิจสิน
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชรินทร์ ไชยเรือน
ครูผู้ช่วย