ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับอนุบาล

นางสาวกุลธิดา กาวิละ
หัวหน้าแผนกปฐมวัย

นางกรุณา สอนทำ
ครูประจำชั้น ห้องวัยเตาะแตะ

นางสาวนัดดา สิงห์ศรี
ครูประจำชั้นเนอร์สเซอรี

นางสาววันทนา ปั้นสิน
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล

นางเจริญศรี ขุนวิเศษ
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/1

นางนิภาวรรณ ชมภูบุตร
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/2

นางกรองทิพย์ ยอดศิริ
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/3

นางสาวปริศนา กันทะวงศ์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/1

นางอาภรณ์ สิงหฤกษ์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/2

นางสาวอรุณี เครือแดง
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/3

นางสาวสมัชญา ตุ้ยเต็มวงค์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/1

นางนาริน กาจารี
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/2

นางสาวรติรัตน์ ฮะตระกูล
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/3

นางสาวนุจรินทร์ ศรีวิชัย
ครูผู้ช่วยเนอร์สเซอรี

นางดวงใจ แสนไชยรัง
ครูผู้ช่วยเตรียมอนุบาล

นางสาวอำภา บัวบุษย์
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาลปีีที่1/1

นางนราทิพย์ ธรรมลังกา
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาลปีีที่1/2

นางสาวสุดารัตน์ กาวิตา
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาลปีีที่1/3

นางสาวพัชรีญา มณโท
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาลปีีที่ 2/3, 3/1

นางสาวพัชรินทร์ ไชยเรือน
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาลปีีที่ 2/1,2/2

นางรัชนีวรรณ สุนทรโรจน์
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาลปีีที่ 3/2, 3/3