ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษา

นางสาวมณี ศิริวัฒน์
หัวหน้าวิชาการประถม

นางกาบแก้ว บุญคง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวนฤมล ขัดทิ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางอนงค์ สุขพันธ์พงศ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายเกษม อินฟู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวอัญชลี ใจเย็น
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางศศิธร พิริย์โยธินกุล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายสมาน ทิวงศ์ษา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวพิมลวรรณ สายอุต๊ะ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสุหทัย จำปา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวมัทราญา แก้วก๋า
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางปราณี ขวัญกล่ำ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวมณีเนตร เขียวอินต๊ะ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2