ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษา

นางวรรนิภา เอื้อกุลไพบูลย์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางมาลาริน เครือบุญอุ่น
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวนฤมล ขัดทิ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

นายเกษม อินฟู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางมาลี ตู้ธนสาร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางกาบแก้ว บุญคง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางอนงค์ สุขพันธ์พงศ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสนธยา วุฒิศรี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายสมาน ทิวงศ์ษา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางปราณี อินทพันธุ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางแสงดา ใจกล้า
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางพรทิพย์ อุตรัตน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวจุลีพร รำไพยะกุล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางปราณี ขวัญกล่ำ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาววิภา วีระเดช
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2