ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษา

นายชิต ทัศบุตร
หัวหน้าวิชาการมัธยม

นางสุนันทา สุวีระ
ครูที่ปรึกษาชั้น ม. 1/1

นางรัตนา บุญคุ้ม
ครูที่ปรึกษาชั้น ม. 1/1

นางสาวอัมพิกา พิมสอน
ครูที่ปรึกษาชั้น ม. 2/1

นายวิทยา จำฟู
ครูที่ปรึกษาชั้น ม. 2/1

นางเบญจา เอมอิ่ม
ครูที่ปรึกษาชั้น ม. 3/1

นางสาวพิชญา อินปา
ครู