ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษา

นายชิต ทัศบุตร
หัวหน้าวิชาการมัธยม/ ที่ปรึกษาชั้น ม.2

นางสาวพิชญา อินปา
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1

นางสาววราพร อ่อนตา
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1

นางรัตนา บุญคุ้ม
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2

นางสาวเบญจา วังโสภา
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3

นายพงศกร อ้วนเทิง
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3