ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษา

นางสุหทัย จำปา
ครูที่ปรึกษาชั้น ม. 1/1

นางเบญจา เอมอิ่ม
ครูที่ปรึกษาชั้น ม. 1/2

นางสาววนาพรรณ ทวีรัตนสุวรรณ
ครูที่ปรึกษาชั้น ม. 2/1

นางสาวชนิตร์นันท์ เพ็ชรรัตน์
ครูที่ปรึกษาชั้น ม. 2/2

นางสาวจริยา สมศรีษา
ครูที่ปรึกษาชั้น ม. 3/1

นายสถิตย์ ดวงตั้ง
ครูที่ปรึกษาชั้น ม. 3/2

นางรัตนา บุญคุ้ม
ครูที่ปรึกษาชั้น ม. 3/2

นางอัจฉรา ปินตาวงศ์
ครูที่ปรึกษาชั้น ม. 3/3

นายภวินท์ บุญคุ้ม
ครูที่ปรึกษาชั้น ม. 3/3