ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูพิเศษ

นางกรรณิกา ไทยเดิม
ครูพิเศษ

นางสาวนงเยาว์ ผมงาม
ครูพิเศษ

นางดรุณี ม่วงปาน
ครูพิเศษ

นางสาววรรณพร สินธุวงค์
ครูพิเศษ

นางสนธยา วุฒิศรี
ครูพิเศษ

นางสุธินี ต๊ะแสง
ครูพิเศษ

นายเอกราช มีเพียร
ครูพิเศษ

นายศรัณย์ภัทร บัวตูม
ครูพิเศษ

นางพรทิพย์ อุตรัตน์
ครูพิเศษ

MISS WANG HUAN
ครูพิเศษ