ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูพิเศษ

นางกรรณิกา ไทยเดิม
นายทะเบียน

นางสาวนงเยาว์ ผมงาม
ครูบรรณารักษ์

นางดรุณี ม่วงปาน
ครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

MISS WANG HUAN
ครูสอนภาษาจีน

นายอุทัย ปิงวัง
ครูสอนคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา

นางสนธยา วุฒิศรี
ครูสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายศรัณย์ภัทร บัวตูม
ครูสอนดนตรี

นายเอกราช มีเพียร
ครูสอนสุขศึกษาและพลศึกษาระดับประถมศึกษา

นายณัฐดนัย เขียวอินต๊ะ
ครูสอนสุขศึกษาและพลศึกษาระดับมัธยมศึกษา