ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายธุรการ

นางสาวสิริลักษณ์ เพียรพิจารณ์

นางสายสุนีย์ วงศ์ฟู
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางเกษราภรณ์ ขัดเดชา
เจ้าหน้าที่ธุรการ