ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายธุรการ

นางสายสุนีย์ วงศ์ฟู
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางเกษราภรณ์ ขัดเดชา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวกนกพร แก้วงาม
เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวเกตุวรา เอื้อจีน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวกาญจนา โฆบุตร
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์