ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายชาลี สท้านไตรภพ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางรัศมีเพ็ญ ปริปุณนานนท์
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายประเทือง ธิปทา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางมัลลิกา ลวางกูร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสุคนธา ตันคณารัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางชยภร สท้านไตรภพ ยิ่งเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมนูญ สท้านไตรภพ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายชุติชัย สท้านไตรภพ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายณรรฐวุธ สท้านไตรภพ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเสาวรส กล้าผจญ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางกุลธิดา กาวิละ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางอรพิน ศรีสวรรค์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ