ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพศวีร์ พรหมพัง
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจารวี นิรันดร์
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวิษณุพงษ์ ซาพิมพ์
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกมลชนก คันทะวงศ์
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรสลิน ตันสุวรรณวงศ์
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวิชุดา จันทร์เที่ยง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐกานต์ ใจช่วย
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายงานวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศิวาภรณ์ สิทธิกุล
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายงานวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจิตรานุช นวลสาย
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายงานวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวนิสา แปงบุญชู
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายงานวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภัทรธิชล กิติวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายงานวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศิริมาศ กุลพินิจมาลา
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายงานวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชนัญญู แก้วพุง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณัฐชนม์ พรหมมินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายงานกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสัจจะ ศรีเอ้ย
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายงานกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจิรภัทร สุ่มแ้ก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายงานกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายภูวดล ไชยมงคล
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายงานกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวิทวัส คำเงิน
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายงานกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายศุภกร มณีรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายงานกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเกตุวณี อินต๊ะใจ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายงานกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงดารุณี พลอยไธสง
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายงานกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายออมสิน อุตสาเงี้ยว
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกุลธิดา สิงห์คำ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายงานปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพฤกษา พรมฟัง
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายงานปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชนากานต์ วรรณสุวงค์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายงานปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศุจีภรณ์ ศรีวิวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายงานปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวัชรพงษ์ รู้ทำนอง
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายงานปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสหรัฐ ศรีปินตา
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายงานปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงฑิฆัมพร ใจยะสาร
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานสัมพันธ์ชุมชน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอรุณรัตน์ สุแก่นจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายงานสัมพันธ์ชุมชน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายจักรพรรดิ์ ใจสีมา
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายงานสัมพันธ์ชุมชน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชนัญชิดา บุญเรือง
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายงานสัมพันธ์ชุมชน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงฐิติยา มะโนวัง
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายงานสัมพันธ์ชุมชน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุชานันท์ ภักดีบุรี
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายงานสัมพันธ์ชุมชน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายทิพกร เตชะธิ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายงานสัมพันธ์ชุมชน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3